Запрошуємо вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія і практика тифлопедагогіки: витоки, сьогодення і перспективи»
Конференція відбудеться 18-20 квітня 2017 року на базі Клеванської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 1 І-ІІІ ступенів для дітей з порушеннями зору Рівненської обласної ради.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика тифлопедагогіки: витоки, сьогодення і перспективи»

До участі запрошуються:
• науковці-тифлологи;
• керівники закладів освіти, де навчаються діти з порушеннями зору;
• педагогічні працівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями зору;
• члени ВГО "Асоціація тифлопедагогів України";
• представники громадських організацій, що опікуються проблемами людей з порушеннями зору.

Форми участі в роботі Конференції:
• доповідь;
• стендова доповідь;
• виступ на засіданні круглого столу;
• виступ в обговоренні;
• проведення майстер-класу.

Питання, що висвітлюватимуться в роботі конференції:
• забезпечення права на освіту дітей з порушеннями зору: реалії та перспективи;
• науково-методичні засади впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес навчання, виховання та реабілітації осіб з порушеннями зору;
• оновлення предметних та корекційних методик у навчанні дітей з порушеннями зору;
• шляхи співпраці спеціальних, інклюзивних закладів освіти, в яких навчаються діти з порушеннями зору, та громадськості.

Попередньо плануються:
• науково-практичні доповіді учасників Конференції;
• презентації спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями зору;
• виставки дитячих робіт;
• виставки технічних засобів навчання та реабілітації;
• майстер-класи досвідчених педагогів;
• засідання круглого столу з обміну практичним досвідом;
• звітно-виборна Конференція ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»;
• заходи культурно-розважальної програми.

Робочі мови Конференції: українська, російська, англійська.

Вартість участі у Конференції:
Організаційний внесок: 200 грн.
Вартість проживання в готелі (зі сніданком): 250 грн за добу.
У школі безкоштовно – до 35 осіб.

Контактна особа оргкомітету з питань реєстрації учасників – доцент кафедри тифлопедагогіки – Глушенко Катерина Олександрівна (093-903-12-83).

Планується видання наукових матеріалів конференції в окремому випуску збірника «Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки», а практичних розробок – у журналі «Теорія і практика тифлопедагогіки» ВГО «Асоціація тифлопедагогів України».

Вимоги до оформлення наукових публікацій у збірнику
«Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки»
У збірнику публікуються матеріали теоретичних, історико-порівняльних, експериментальних і прикладних досліджень у галузі тифлопедагогіки та тифлопсихології.
Редакційна колегія збірника прийматиме лише ті наукові статті, які відповідають наведеним нижче вимогам. Статті повинні містити такі змістовні елементи (без їх виділення у самому тексті статті):
• Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
• Аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
• Формулювання цілей статті (постановка завдання).
• Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
• Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Оформлення статті та розміщення на сторінці:
• розмір аркуша А4,
• шрифт Arial Narrow,
• розмір шрифту – 18 (для УДК, відомостей про автора, назви статті, основного тексту) та 14 (для анотацій, ключових слів, списку літератури);
• міжрядковий інтервал – 1;
• поля: ліве 30 мм, праве –10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм;
• абзац – 1,25 см.
Індекс УДК розташовують окремим рядочком, зліва.
Ім’я автора у називному відмінку (ініціали та прізвище) друкують праворуч та виділяють напівжирним шрифтом;
вчений ступінь, вчене звання;
посада, місце роботи (назва закладу чи організації, населеного пункту);
назва держави (для іноземців).
Назва статті друкується напівжирним шрифтом усіма прописними літерами, симетрично до тексту.
Анотація наводиться мовою матеріалу, що публікується, і друкується курсивом. Обсяг анотації – 200-250 слів.
Ключові слова (5-10 найменувань) розміщують окремим рядочком безпосередньо перед текстом статті, друкуються курсивним шрифтом. Словосполучення «Ключові слова» друкується напівжирним курсивом, після нього ставиться двокрапка.
Текст статті. Посилання в тексті на літературні джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками (наприклад, [1, с. 15]).
Список літератури: бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006), а також транслітерацією.
Анотація російською мовою (включно з прізвищем автора, назвою статті та ключовими словами).
Анотація англійською мовою (включно з прізвищем автора, назвою статті та ключовими словами). Статті, анотації до яких перекладені за допомогою автоматичних перекладачів, редакція приймати до друку не буде!
Розмір та зміст анотацій є аналогічним до змісту анотації основною мовою.
Обсяг статті – не менше 10-12 сторінок, для докторантів 14-15 сторінок.
Таблиці, схеми, рисунки оформлювати згідно вимог дисертаційного дослідження.
Матеріали подаються у роздрукованому вигляді (папір А4) та в електронному варіанті.
Автор статті несе відповідальність за зміст та літературну редакцію статті, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей, коректний переклад анотацій.
Редакційна колегія організовує належне рецензування та ретельний відбір статей і залишає за собою право відмовляти у публікації матеріалів, які не відповідають вищезазначеним вимогам.
Вартість однієї сторінки тексту – 30 грн.

Вимоги до оформлення матеріалів практичного спрямування
у журналі «Теорія і практика тифлопедагогіки»
Інформаційний бюлетень вміщує сучасні наукові розвідки, методичні матеріали з досвіду роботи тифлопедагогів-практиків, статті про діяльність навчально-виховних і реабілітаційних закладів та роботу осередків ВГО "Асоціація тифлопедагогів України". Статті членів ВГО "Асоціація тифлопедагогів України" друкуються безкоштовно за умови своєчасної сплати членських внесків.
Редакція залишає за собою право друкувати матеріали повністю або фрагментарно без додаткового узгодження з авторами.
Вимоги до оформлення: обсяг статті – до 6 сторінок друкованого тексту, тип шрифту: Тіmes New Rоman; розмір шрифту 14; міжрядковий інтервал – 1, параметри сторінки: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 3 см, справа – 1 см. Список літератури оформлюється в алфавітному порядку.
Вартість однієї сторінки тексту – 20 грн.

Реєстраційна форма та повна програма Конференції будуть оприлюднені згодом.